Vindpinads hållbarhetspoäng och utvärderingsmodell


Vindpinads affärsidé bygger på att vi vill hjälpa dig som kund att ta miljömässigt och socialt hållbarhetsansvar i din konsumtion. Vårt mål är att du ska förstå vad du, ur hållbarhetsperspektiv, är på väg att köpa. 

Med detta som utgångspunkt har vi utformat en modell där vi utvärderar och poängsätter produkter och varumärken utifrån hur hållbara de är. Det är en stor mängd data som vi begär in och analyserar från de varumärken som vi säljer. Datan är också många gånger komplex och svår att förstå sig på. Men, den är väldigt viktig.

Vår analys och den hållbarhetspoäng som analysen mynnar ut i syftar därför helt och hållet till att göra den svåra informationen något mer begriplig och därmed användbar. Tanken är att man inte ska behöva vara hållbarhetsexpert för att kunna ta hållbarhetsansvar. 

Slutresultatet av utvärderingen är att varje produkt som vi funderar på att köpa in får en poäng från 0 – 100. Endast de som når över 50 poäng kan tas in i vårt sortiment. Hos Vindpinad exponeras du alltså inte ens för de mindre hållbara alternativen.  

 

Den totala hållbarhetspoängen visas som svarta siffror mot orange bakgrund jämte produktbilderna i butikens olika avdelningar (där produkter listas).
Klickar man in på en produkt ser man sedan ett fördjupat utvärderingsresultat i form av fem horisontella staplar.
Ju mer fyllda staplarna är desto högre poäng har produkten fått. Se exemplet nedan: 

 

Staplarna representerar de fem kategorierna som Vindpinad utvärderar och poängsätter före inköp. Kategorierna är; Varuärke, Design, Material, Produktion och Övrigt. Staplarna återfinns även i Vindpinads logotyp.

Vad som utvärderas i respektive kategori kan man läsa mer om nedan: 

  

1. Varumärket


Innan en ny produkt tas in i sortimentet djupdyker vi i varumärkets övergripande hållbarhetsarbete. Vi granskar material som vi begärt från det aktuella företaget, vi nagelfar hållbarhetsrapporter och vi undersöker kommunikation på hemsidor och i sociala kanaler. Fördjupande frågor ställda till nyckelpersoner hos respektive företag kompletterar underlaget innan det sammanställs.

I denna kategori gör vi bedömningar av varumärkets generella hållbarhetsprofil, hur stor del av produktionen som kan betraktas som hållbar och vilken grad av kontroll som finns i verksamheten. Vi bedömer också hur lätt eller svårt det har varit att få fram den efterfrågade informationen samt om varumärket är öppna med de utmaningar som finns etc. 

I totalpoängen för en produkt har denna kategori 25 procents vikt.

 

2. Design


Det är vid ritbordet som många viktiga beslut fattas. Här väljs vilka material som ska användas och hur produktens olika funktioner ska bete sig.

I denna kategori poängsätter vi hur varumärket arbetar i sina designprocesser för att maximera förutsättningarna för både miljömässig och social hållbarhet. På vilket sätt har produkten designats för att fungera länge och i många olika sammanhang? Hur har man designat för minimalt svinn och hur lätt eller svårt det är att underhålla produkten? Vilka designbeslut har fattats för att möjliggöra en hållbar produktion?

Detta och ytterligare en lång rad faktorer vägs samman och analyseras.

I likhet med Varumärket ges Design 25 procents vikt i produktens slutpoäng.

 

3. Material


När väl Varumärket och dess designprocesser är genomlysta påbörjas granskningen av de material som en specifik produkt består av. Högst poäng ges till återvunna och ekologiskt producerade material. Relevanta certifieringar värderas högt medan poängavdrag exempelvis ges till materialblandningar som försvårar återvinning. Hur materialen är tänkta att fungera är en mycket central del för att kunna göra relevanta hållbarhetsbedömningar men i vår modell fångas den delen upp i kategorin Design.

Tekniskt komplexa produkter kommer få svårare att få en hög materialpoäng då de ofta består av många olika komponenter. Man bör därför inte jämföra poängen för ett pannband med en tekniskt mer komplex produkt då det blir missvisande.

I möjligaste mån viktar vi produktens olika material så att huvudmaterialet exempelvis får 90% betydelse i materialpoängen om dess totala andel av produkten är 90%.

Totalt ges Material 20 procents vikt i produktens slutpoäng.

 

4. Produktion


Denna utvärderingskategori handlar om den sociala aspekten av hållbarhetsbegreppet. Vi försöker kartlägga vart de olika förädlingsstegen sker, från råvaruframställning till färdig produkt och analyserar de risker som är förknippade med olika produktionsplatser. Därefter gör vi bedömningar av företagets kontrollfunktion utifrån de identifierade riskerna. Om produktion sker i länder med högre risker behövs naturligtvis en mer rigorös kontrollapparat. Sker istället produktionen i demokratiskt utvecklade länder med stark arbetsrättslig lagstiftning krävs mindre kontroll. För bedömning av olika länder vägs data samman från ett antal olika källor, t.ex. regeringen.se (som har bra rapporter om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer för olika länder), FN, Fairtrade och Fair Wear Foundation. Vi jämför sedan våra bedömningar med olika index som tas fram av aktörer som vi valt att lita på, exempelvis FNs Human Development Index och The Economist Democracy Index. 

För att kunna göra rättvisa bedömningar behöver vi mycket information från de varumärken vars produkter Vindpinad utvärderar. Saknas viktig information i det material vi har att utgå ifrån ställer vi kompletterande frågor. Om svaren gör att det fortsatt är svårt att bedöma de sociala aspekterna i leverantörskedjan blir följden antingen poängavdrag eller att produkten inte köps in. Transparens och detaljrikedom i informationen från varumärken är således en dygd i detta avseende.

Genom att utvärdera produktionens olika steg försöker vi så långt det är möjligt försäkra oss om att produkterna är tillverkade under vettiga arbetsförhållanden. Varken människor, djur eller samhällen i stort ska utnyttjas på ett negativt sätt för att Vindpinad ska ha produkter i butiken.

Likt kategorin Material viktas Produktion med 20 procents vikt i produktens slutpoäng.

 

5. Övrigt


Den sista delen i produktutvärderingen handlar om faktorer av mer indirekt karaktär. Vi har valt att kalla kategorin Övrigt men dess betydelse är stor, ordvalet till trots.

I denna kategori fördjupar vi oss i logistik och transporternas utsläpp. Vi analyserar miljöpåverkan från förpackningar och emballage. Även sådant som energieffektivitet vid produktionsanläggningar hamnar i denna kategori. Här vägs också faktorer in som har med varumärkets huvudkontorsfunktioner att göra, exempelvis rese-, jämställdhets- och arbetsmiljöpolicys.

I totalpoängen för en produkt har denna kategori 10 procents vikt.