februari 13, 2019 2 minuter att läsa

Vindpinad är en organisation som gärna sticker ut hakan. Vi har ingen politisk färg men vi räds inte att ta ställning i olika politiska sakfrågor som är relevanta för det övergripande syftet med vår verksamhet. För närvarande gläds vi särskilt över den stora mängden hållbarhetsrelaterade områden som finns i det så kallade januari-avtalet. Av de 73 punkterna i avtalet handlar mer än vara fjärde om klimat och hållbarhet i någon form. Nedan har vi brutit ut just dessa delar så att vi gemensamt kan hjälpas åt att följa upp politikernas arbete mot målen:

 

5. Sänkt skatt på arbete och grön skatteväxling.

10. Utvärdering av nya placeringsregler för AP-fonderna för att minska placeringarna i fossil energi.

11. Gröna obligationer. Ett försök med statliga gröna obligationer ska genomföras

24. Det ska vara enklare och mer lönsamt att investera i förnybar energi för eget bruk, till exempel i solceller och solvärme.

27. Säkra resurser för skydd av värdefull natur. Staten ska vara föregångare i hållbart skogsbruk och visa stor naturhänsyn.

28. Bygg ut infrastrukturen – bind ihop Sverige med tåg som går i tid. (Även internationella inslag i denna punkt för att göra det enklare att boka utlandsresa med tåg)

29. Ökade satsningar på underhåll och investeringar i svensk järnväg för att nå ökad punktlighet

30. En aktiv klimatpolitik som värnar det klimatpolitiska ramverket.

31. Fossilfria transporter.

32. Minska flygets klimatpåverkan.

33. Prospektering och nyexploatering av kol, olja och fossilgas förbjuds

34. Sverige ska driva på för en klimatlag på EU-nivå.

35. Ekonomiska styrmedel ska användas för att ställa om samhället i miljövänlig riktning.

36. Barnvänliga och hållbara städer.

37. Spridningen av mikroplaster ska förhindras

38. Stärk utvecklingen av en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi.

39. Förstärka insatser för den biologiska mångfalden.

48. Ställ minimikrav vid (bostads)byggande utifrån ett livscykelperspektiv.

71. Biståndet ska uppgå till 1% BNI under hela mandatperioden.


Kommentera

Kommentarer kommer godkännas innan publicering.


Även i News

What would the world look like... | Vindpinad
What would the world look like...

september 02, 2019 2 minuter att läsa

Läs mer
Bomull och hållbarhet – det man åtminstone behöver känna till | Vindpinad
Bomull och hållbarhet – det man åtminstone behöver känna till

augusti 12, 2019 3 minuter att läsa

Läs mer
Vindpinad i media | Vindpinad
Vindpinad i media

maj 13, 2019 1 minuter att läsa

Läs mer